Why choose UPD ?

UPD Driving School
มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก การเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ติดต่อโรงเรียน

-สาขาหน้าสำนักเขตคันนายาว

  02 379 9888

-สาขาซอยเจริญพัฒนา 21    

  02 540 3333

Homeหลักสูตรที่เปิดสอนรถยนต์ส่วนบุคล 15 ช.ม. เกียร์อัตโนมัติและธรรมดา

สอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง

1. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง 5,500 บาท

ระเบียบการ

1.คุณสมบัติผู้เรียน

  หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้
1.1 การทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
1.2 การทดสอบสายตา
    - ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
    - การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
    - การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

2. หลักฐานการรับสมัคร

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2.4 ใบรับรองแพทย์

3. วิชาที่สอน

3.1 หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  3.1.1 ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง ดังนี้
    (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
    (2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
    (3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง
  3.1.2 ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้
    (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
    - การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
    - การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
    - การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
    - การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
    - การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
    - การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
    - การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
    - การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
    (2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่
    - การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
    - การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
    - การกลับรถทางแคบ
    - การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
    - การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
    - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
    - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
    - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
    - การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
    -- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
    - การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
    - การหยุดรถบนทางราบ
    - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
    (3 )ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง  โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

เวลา

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) 

8.00 - 9.00 น.
  (1 ชั่วโมง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

9.00 - 10.00 น.
  (1 ชั่วโมง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางหลวง กฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถ

และกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและความรับผิดชอบ

10.00 -12.00 น.
  (2 ชั่วโมง)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
      -     เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
      -     มารยาทการขับรถ
      -     สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ
12.00 – 13.00 น.
  (1 ชั่วโมง )
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
  (1 ชั่วโมง )
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์  
      -    ส่วนประกอบที่สำคัญ และพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์
      -    การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
      -    วิธีการใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ
14.00-14.15 น.
 
พัก
14.15 – 16.00 น.
 
ทดสอบความรู้  
ชั่วโมงที่ ภาคปฏิบัติ (ผู้เรียนเลือกวัน และเวลาเรียนได้)
 

 

1 - 3 - การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
- การให้สัญญาณ
- การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
- การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
- การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
- การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4 - 7 - การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
- การกลับรถทางแคบ
- การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
- การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การหยุดรถบนทางราบ
- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
8 – 10 ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่โรงเรียนกำหนด

รวมเป็นเงิน 5,500      บาท

Free business joomla templates