โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก 26 ชั่วโมง

 

หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก 26 ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาการสอนขับรถรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 ซึ่ง ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 มาแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมและฝึกหัดขับรถเพิ่มเติมอีก (26 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • 1. อายุตั้งแต่ 25 ปี
 • 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า -
 • 3. มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางอาชีพ - (ถ้ามี)

รายการสอน

ภาคทฤษฏีใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
 • 1. ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง)
 • 2. การขับรถให้ประหยัดน้ำมัน (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
 • 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานการขับรถลากจูง (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง)
 • 2. การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าต่าง ๆ (ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง)

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

 • 1. รถฝึกหัดสอนขับรถ มีระบบเบรกเพื่อความปลอดภัยด้านครูผู้ฝึกสอน
 • 2. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
 • 3. ห้องอบรมทฤษฎี จำนวน 1 ห้อง
 • 4. จอภาพ LED 50 นิ้ว