โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

สมัครเรียนขับรถ

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับหลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ และ และ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับ หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  • ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  • ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาที่โรงเรียน

  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด
  • ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป