โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

ประวัติโรงเรียน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ขื่อโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

ที่ตั้ง เลขที่ 757 ถนนเจริญพัฒนา ซอยรามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสาม วา กรุงเทพมหานคร 10510

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ในนาม บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นโรงเรียน เอกชน แห่งแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดสอนหลักสูตร การสอนขับรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสามารถเข้าทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ณโรงเรียนได้เลย
      โรงเรียนเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจุบัน ภายในเนื้อที่กว้างขวางถึง 7 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 ชั้น และสนามฝึกหัดขับรถยนต์ ต่อมา กลางเดือนกรกฎาคม 2550 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ในนาม บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดวิชาชีพ สอนขับรถยนต์ ในหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ความเป็นมา

      จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนน จะเห็นว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่จากการละเลยกฎระเบียบ วินัย มารยาทและขาดความรับผิดชอบของผู้ใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงออกกฎหมายรับรอง สถานสอนขับรถเอกชนที่มีสนามสอบได้มาตรฐาน และสามารถออกหนังสือรับรองเพื่อขออนุญาตขับขี่ได้ทันที ยูพีดี เป็นผู้มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจภาคบังคับของหน่วยงานราชการมากว่า 10 ปี เช่น พ.ร.บ. ประกันภัยรถ สถานตรวจสภาพรถ (ต.ร.อ.) บริการงานทะเบียนรถ ฯลฯ
       เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ยูพีดี เป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชนรายแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งได้รางวัลโรงเรียนดีเด่น และรางวัลคุณภาพภายในดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้พัฒนาหลักสูตรการขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
       โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี เปิดหลักสูตรสอนขับรถยนต์แบบส่วนบุคคล และองค์กร มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำของสถาบันเอกชนรายแรกของไทยที่มีมาตรฐานระดับชาติและคำนึงถึงการขับรถปลอดภัยเป็นสำคัญ สรรหาครูฝึกมืออาชีพทั้งชาย-หญิงที่มีประสบการณ์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาคปฏิบัติ แล้วสามารถสอบใบขับขี่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( E-Exam) และสอบภาคปฏิบัติที่สนามสอบยูพีดีได้เลย

รางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ

1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551

2. ระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552

3. ประกาศเกียรติคุณ จรรยาบรรณดีเด่น เป็นองค์กรที่บริหารอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักจรรยาบรรณ โดย สภาหอการค้าไทย พ.ศ.2553

4. สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2553

5. รางวัลการบริหารการจัดการโรงเรียนสอนขับรถดีเด่น โดย กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555

6. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) โดย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556

7. “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2557

8. ระบบการประกันคุณภาพ ภายในอยู่ในระดับดีมาก โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2558

ปรัชญา

สร้างสรรค์สังคมไทย ขับรถปลอดภัย มั่นใจยูพีดี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำของโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนรายแรกของไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล และคำนึงถึงการขับรถปลอดภัยเป็นสำคัญ

ภาระหน้าที่

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

2. พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนจบหลักสูตรต้องมีคุณภาพคู่คุณธรรมพร้อมจิตสำนึกที่ดีในการขับรถปลอดภัย

2. บริหารโรงเรียนให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและสังคม