โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก 30 ชั่วโมง

 

หลักสูตรสอนขับรถขนส่งทางบก 30 ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาการสอนขับรถขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • 1. อายุตั้งแต่ 20 ปี
 • 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า -
 • 3. มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางอาชีพ - (ถ้ามี)

รายการสอน

ภาคทฤษฏีใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
 • 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง)
 • 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ (ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง)
 • 3. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษารถ การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น (ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง)
 • 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ (ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง)
 • 5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ (ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง)
 • 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย (ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 27 ชั่วโมง
 • 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ (รถเก๋งรถปิกอัพ และรถตู้) (ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง)
 • 2. การฝึกหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่าง ๆ (ใช้เวลาเรียน 5 ชั่วโมง)
 • 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น(รถขนาดใหญ่) (ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง)
 • 4. การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ (ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง)
 • 5. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง (ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง)

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

 • 1. รถฝึกหัดสอนขับรถ มีระบบเบรกเพื่อความปลอดภัยด้านครูผู้ฝึกสอน
 • 2. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
 • 3. ห้องอบรมทฤษฎี จำนวน 1 ห้อง
 • 4. จอภาพ LED 50 นิ้ว