โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

ใบขับขี่สากล ทำง่ายนิดเดียว

 

ใบขับขี่สากล ทำง่ายนิดเดียว

การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การไปทำงาน หรือ ไปเรียนในต่างประเทศ นอกจากจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศนั้นๆ แล้ว ในบางพื้นที่ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอาจไม่สะดวก เท่ากับการขับรถไปเอง โดยในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว และ เครื่องมือนำทางมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น (ค่อนข้างแม่น) นักท่องเที่ยวหลายท่าน เริ่มมีการวางแผ่นการเดินทางได้เองไม่จำเป็นต้องไปกับทัวร์ เสมอไป และการเดินทางไปท่องเที่ยวเอง ที่จะตอบโจทย์ที่สุด นากจากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ก็คือการขับรถท่องเที่ยว แต่ใช้ว่าทุกคคนที่มีใบขับขี่ ประเทศไทย จะสามารถขับรถได้ จำเป็นต้องมี ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ และควรจะเรียนรู้กฏหมาย หรือ ข้อกำหนดในแต่ละประเทศด้วย

ใบขับขี่สากล คืออะไร

ใบขับขี่สากล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ใบขับขี่ระหว่างประเทศ” เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่รถได้ในประเทศ หรือ ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดเรา

ใบขับขี่สากล ใช้ได้กี่ประเทศ

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 กับประเทศไทย ที่ระบุไว้ในเอกสารของใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ มีรายชื่ออยู่ทั้งหมด 105 ประเทศ

ใบขับขี่สากลมีอายุกี่ปี

ใบขับขี่สากลมีอายุเพียงแค่ 1 ปี นับจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้

ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้

ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้ จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี

หลักฐานประกอบคำขอ

กรณีไปด้วยตนเอง

  • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้เดินทาง หน้าที่มีรูปและรายละเอียด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบขับขี่รถ 5 ปี หรือ ตลอดชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย ขนาด สองนิ้ว สองรูป (รูปหน้าตรงไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่น ไม่ใช่รูปนิ้ว ไม่มีฉากหลัง ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำให้ เหมือน “กรณีไปด้วยตนเอง” ทุกอย่างเพิ่มเติมคือ

  • ใบมอบอำนาจ ลงรายละเอียดให้ครบ + ผู้รับมอบอำนาจ
  • ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่สากล

505 บาท

ใบขับขี่สากล ทําที่ไหนได้บ้าง

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584