โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

บุคคลต่างด้าว ชาวต่างชาติ หรือ บุคคลไร้สัญชาติ…อยากทำใบขับขี่ที่ประเทศไทย เพื่อขับรถ จะทำได้หรือไม่ ?

 

บุคคลต่างด้าว ชาวต่างชาติ หรือ บุคคลไร้สัญชาติ…อยากทำใบขับขี่ที่ประเทศไทย เพื่อขับรถ จะทำได้หรือไม่ ?

บุคคลต่างด้าว ชาวต่างชาติ หรือ บุคคลไร้สัญชาติ…อยากทำใบขับขี่ที่ประเทศไทย เพื่อขับรถ จะทำได้หรือไม่… ทาง กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระเบียบให้คนต่างด้าวทั้งหมด 14 กลุ่ม สามารถเรียนขับรถพร้อมสอบทําใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี เรียบร้อยแล้ว ต้องยื่น คำขอ ณ สํานักงานขนส่งจังหวัด ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองถิ่นที่อยู่เท่านั ้น ส่วนชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่า ที่มีเอกสารแสดงตนและใบรับรองถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง สามารถทําใบขับขี่ได้ทุกสํานักงานขนส่งทั่วประเทศ

บุคคลต่างด้าว จํานวน 14 กลุ่ม ประกอบด้วย

 • อดีตทหารจีนคณะชาติและ จีนฮ่ออพยพ
 • ชาวเวียดนามอพยพ
 • อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย)
 • ไทยลือ
 • ผู้อพยพเชื่อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา
 • ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย
 • จีนฮ่ออิสระ
 • เนปาลอพยพ
 • ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
 • ชาวเขาที่อพยพเข่ามาก่อนวันที่3 ตุลาคม 2528
 • ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวลาวภูเขาอพยพที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่สูง
 • ม้งในที่พักสงฆ์ถ่ำกระบอก
 • ชาวมอแกน (ในพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ)

ทั้งหมดเป็นบุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดให้ หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบขับขี่ สำหรับ บุคคลต่างด้าว ชาวต่างชาติ หรือ บุคคลไร้สัญชาติ

 • พาสปอร์ต Passport
 • สำเนาวีซ่า
 • ใบอนุญาตทำงาน หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่
 • บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (NON THAI IDENTIFICATION CARD) หรือ บัตรสีชมพู
 • หนังสือรับรองประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทร.38
 • รูป ถ่ายขนาด 3x 4 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน อายุไม่เกิน 1 เดือน

** ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหากมีใบขับขี่สากล ก็เรียนพร้อมสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดีได้เลย

หมายเหตุ : เนื่องจาก คนต่างด้าวดังกล่าวเป็นบุคคลซึ่งถูกควบคุมจำากัดเฉพาะในเขตพื้นที่ ทําให้การใช้ ใบอนุญาตขับรถใช้ได้เฉพาะในเขตการควบคุมเท่านั้น หากจำเป็นจะต้องใช้ ใบอนุญาตขับรถนอกเขตการควบคุม บุคคลต่างด้าวผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตการควบคุมจากผู้มีอํานาจอนุญาตด้วย

ในกรณีคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยบเข้ามาในประเทศไทย

 • หลักฐานที่กรมการปกครองออกให้ ที่ยังไม่สิ้นอายุ เป็นบัตรพลาสติกมีแถบแม่เหล็ก บัตรสีชมพูทั้งสองด้าน เลขหลักที่ 1 เป็นเลข 6 หรือ 7 (6-xxxx-xxxxx-xx-x) หรือ (7-xxxx-xxxxx-xx-x)
 • ใช้หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (ทร.38) หรือ ทะเบียน (ทร.13)

ในกรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

 • หลักฐานที่กรมการปกครอง ออกให้ ที่ยังไม่สิ้นอายุ เป็นบัตรพลาสติกมีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้า สีขาว ด้านหลังสีชมพู มีหลักที่ 1 เป็น 0 หลักที่ 6 เป็น 8 หลักที่ 7 เป็น 9 (0-xxxxx-89xxx-xx-x) เท่านั้น
 • ใช้หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (ทร.38)

สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญาชาติลาว กัมพูชา เมียนมา และ เวียดนาม ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 16 มกราคม 61

 • ใช้บัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก ด้านหน้า สีชมพู มีข้อมูลรายการบุคคล รูปถ่าย มีเลขหลักที่ 1 และ หลักที่ 2 เป็น 0 (00-xxxx-xxxxxx-x) ด้านหลักบัตร มีข้อมูลการทำงาน ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ด้านหลังบัตร กำหนดสีตามสัญชาติ
 • สีเขียว สัญชาติเมียนมา
 • สีฟ้า สัญชาติลาว
 • สีน้ำตาล สัญชาติกัมพูชา

ขั้นตอนการเรียนขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ ในหลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15 ชม. มีดังนี้…

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สำหรับสำหรับหลักสูตรรถจักรยานยนต์ และ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายไม่บกพร่อง

ขั้นตอนการเรียนขับรถของคนต่างด้าว ต่างชาติ หรือ บุคคลไร้สัญาชาติ ประกอบไปด้วย การทดสอบสมถภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย การทดสอบการมองเห็นสี, การทดสอบสายตาเชิงลึก, การทำทดสอบายตาทางกว้าง การทดสอบปฏิกริยาการเหยียบเบรค การอบรมภาคทฤษฏี 5 ชม. และ การฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ชม. ซึ่งในกรณีเป็นหลักสูตรรถจักรยานยนต์ จะใช้เวลาในการเรียนพร้อมสอบ ตลอดหลักสูตร 2 วัน ส่วน หลักสูตรสอนขับรถยนต์ จะใช้เวลาเรียนพร้อมสอบตลอดหลักสูตร 3-6 วัน

ขั้นตอนการเรียนขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ ในหลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 6-10 ล้อ ซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 30 ชม. มีดังนี้

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ ต้องผ่านหลักสูตรสอนขับรถยนต์ หรือ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน

ขั้นตอนการเรียนขับรถ ประกอบไปด้วย การทดสอบตาบอดสี, การทดสอบสายตาเชิงลึก, การทำทดสอบายตาทางกว้าง การทดสอบปฏิกริยาการเหยียบเบรค การอบรมภาคทฤษฏี 10 ชม. และ การฝึกปฏิบัติ จำนวน 20 ชม. จะใช้เวลาในการเรียนพร้อมสอบ ตลอดหลักสูตรประมาณ 4-5 วัน