โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่)

 

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่)

หลักสูตร อบรมใบขับขี่ (อบรมสอบใบขับขี่ ) สำหรับไปสอบที่ขนส่ง หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมใบขับขี่กับทางโรงเรียนสอนขับรถ สามารถไปจองคิวสอบกับทางขนส่งได้ทั้วประเทศ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมประหยัดเวลาในการรอคิวที่ขนส่ง ไม่ต้องรอคิวนาน เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่

 • ตรวจสอบ วันเวลา ได้ที่ที่โรงเรียน

การขออบรมสอบใบขับขี่ เพื่อขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอ อบรมใบขับขี่

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

หลักฐานประกอบคำขอ

 • บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
   กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
   กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 • ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • อบรม 5 ชั่วโมง ตามกำหนดการ

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ