โทร.02-540-3333 info@upd.co.th

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี

หลักสูตรอบรมผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

 

หลักสูตรอบรมผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี เปิดบริการอบรมต่ออายุใบขับขี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาอบรมได้เองตามช่วงเวลาดังกล่าว อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกใบรับรองผู้อบรมต่ออายุใบขับขี่ ห้องอบรมขนาดใหญ่ สามารถนำใบรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งทางบกได้ทั้วประเทศ

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  • การขับรถอย่างปลอดภัย
  • มารยาทในการขับรถ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตรวจสอบ วันเวลา ได้ที่ที่โรงเรียน

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบคำขอ

  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน (จะต้องไม่หมดอายุ)
  • บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ตรวจสอบเอกสาร
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • อบรม 1 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ